Værdigrundlag

Horsens Statsskole bygger på tre grundværdier, som er med til at vise, hvem vi er, og hvordan vi laver en skole fuld af liv og engagement: Solid undervisning, afslappet alvor og gode resultater.

Vi er fagligt ambitiøse og vil lære den enkelte elev mest muligt. Vi tilbyder den solide undervisning, hvor mødet mellem de motiverede elever og de engagerede lærere giver et dedikeret undervisningsmiljø.

Vi kalder vores tilgang afslappet alvor, fordi vi mener alt, hvad vi gør, alvorligt. Og det gør vi i en afslappet atmosfære. Horsens Statsskole er en skole med mange tilbud og et stærkt socialt sammenhold. Vi er glade for, at så mange forskellige elevtyper vælger os, for mangfoldigheden er med til at skabe det gode studiemiljø. Vi ved, at trivsel er en forudsætning for læring, og derfor arbejder vi sammen med eleverne for at skabe gode rammer for at gå i skole og være i skole.

Vi skaber gode resultater, når vi flytter vores elever, så de bliver fagligt dygtigere og personligt modnet. Det kan både være flotte eksamensresultater og en indføring i kultur og tradition. Vi tager det alvorligt, at vi er studieforberedende og almendannende og ser det som vores opgave at åbne verden sammen med vores elever.

 

Skolens motto er afslappet alvor, og det kommer meget til syne i timerne. På den ene side er undervisningen afslappet med gruppearbejde, og på den anden har man mere ansvar sammenlignet med folkeskolen. Det er ikke længere lærerens opgave at få os til at lave lektier. Til gengæld er der mere fokus på fagligheden. Det synes jeg er fedt.

Elev, Horsens Statsskole

Almendannelse:

Personlig myndiggørelse og kritisk tænkning frem for overfladisk læring og forsimplede verdensbilleder
På Horsens Statsskole har vi en stærk tradition for almendannelse. Gennem den daglige undervisning og alment dannende aktiviteter ønsker vi at styrke vekselvirkningen mellem fag, almen- og personlig dannelse yderligere.

Dette ønske hænger dels sammen med, at vi oplever en øget opmærksomhed på mål og målbare resultater i samfundet. Denne tendens kan være med til at skabe et ensidigt fokus på resultater og præstationer, der i værste fald danner grobund for et forsimplet verdensbillede samt overfladisk læring og manglende kritisk stillingstagen hos vores elever.

Dels hænger det sammen med, at vi står over for nogle globale, teknologiske og politiske udfordringer, som kræver mennesker, der kan forholde sig indgående og kritiske tænkende til samfundsmæssige problemer og dilemmaer.

Et af hovedformålene med de gymnasiale uddannelser er, at eleverne skal tilegne sig almendannende og personligt dannende kundskaber. I bekendtgørelsen uddybes det til en skelnen mellem almendannelse som noget fagligt og tværfagligt og et personligt dannelsesperspektiv karakteriseret ved personlig modenhed og evnen til kritisk tænkning.

På Horsens Statsskole ønsker vi at uddanne ansvarsfulde, velreflekterede og kritisk tænkende mennesker, der kan se sammenhænge mellem forskellige vidensområder og anvende deres erfaringer og boglige viden i større sammenhænge.

Samtidig vil vi hjælpe eleverne til at styrke deres personlige udvikling. De skal kunne stå på egne ben og opnå personlig udvikling og selvindsigt. I forlængelse heraf skal de kunne indgå i og forholde sig til forskellige sociale sammenhænge og fællesskaber samt vide, hvordan de kan bidrage konstruktivt og positivt til disse fællesskaber. På denne måde er det vores håb, at vores elever bliver i stand til at skabe sig en meningsfyldt tilværelse og bidrage positivt til fællesskabet.

Udover den almene dannelse, der foregår i den daglige undervisning arbejder vi for tiden med følgende alment dannende aktiviteter:

– Lystlæsning i 2g og 2HF.

– Den anden dag – en tværfaglig dag i 2g med fokus på nye perspektiver og globale problemstillinger.

– Københavnerturen i 3g og 2 HF og muligheden for at deltage i Ungdommens Folkemøde.

– Operation Dagsværk.

Vores elever skal trives og lykkes

I målene for fravær og fastholdelse arbejder vi ud fra, at den enkelte elevs uddannelse er i centrum. De overordnede mål er:

At fastholde vores elever og give dem mulighed for at kvalificere sig til videregående uddannelse.
At medvirke til at alle elever får mulighed for at gennemføre en gymnasial uddannelse.
At spotte mistrivsel og iværksætte de nødvendige handlemuligheder
At spotte fejloptagelse og medvirke til, at elever sendes videre til anden relevant uddannelse.
Vores elevtrivselsundersøgelse viser, at vores elever generelt er glade for at gå i skole, og at det sociale liv er velfungerende på Horsens Statsskole. Det arbejder vi på ude i klasserne i det daglige, gennem vores mange aktiviteter på skolen som musical, cafeer, aktivitetsdage, det gør vi gennem hytteture, ekskursioner og studietur og vi sætter stort fokus på at føle sig velkommen fra start på Horsens Statsskole. Derfor  anvender vi NetWerk, som er et projekt under Maryfonden og Ventilen, for alle vores 1. årgangselever med gode resultater.

Derudover samarbejder vi om at sikre vores elevers tilstedeværelse ved, at vores fraværsansvarlige lærere holder øje med fraværet og sætter tidligt ind over for stigende fravær i et samarbejde med studievejledere, klassens lærere og skolens ledelse. Det handler om at finde årsagerne til mistrivslen og hjælpe med at skabe de faglige og sociale rammer og de praktiske strukturer, der er forudsætningen for at gennemføre en uddannelse.

En stor del af arbejdet foregår i det daglige og i den indsats, vores studievejledere og fraværsansvarlige yder omkring eleverne. Derudover har vi en læsevejledning og en matematikvejledning, der hjælper de elever, der har særlige behov for støtte omkring læsning eller har matematikvanskeligheder.

Mobbepolitik

Horsens Statsskoles har et godt socialt miljø. Vi ved, at det er en vigtig forudsætning for at undgå mobning, og vi arbejder bevidst med at fastholde skolens tradition for høj elevtrivsel, socialt sammenhold og en afslappet omgangsform. Vi har i skoleåret 2017-18 sat fokus på elevernes adfærd på de sociale medier. Vi tolerer ikke mobning, og i tilfælde af mobning reagerer vi henhold til skolens studie og ordensregler. Læs vores mobbepolitik her.