Horsens latinske skole før 1800

Hvad lærte man

Hvilke fag mente staten var nødvendige og tilstrækkelige til at forvandle drenge til en samfundselite? I hele 1500- og 1600-tallet drejede det sig om Luthers Katekismus, morallære, kristen dogmatik og først og fremmest en grundig indføring i latin både skriftligt og mundtligt med brug af klassiske forfattere. Også græsk og hebræisk skulle der undervises i i de ældste klasser, og her brugtes stykker fra biblen.

Selve undervisningen foregik på latin undtagen i den yngste klasse (sinkerne!). Det drejede sig om at kunne tale og skrive latin elegant og klart, at kunne fremstille en sag logisk og gendrive andres argumenter.

Det var vejen frem for de drenge, der ønskede at gøre karriere i statens tjeneste som præster og, hvis lykken stod dem bi, som universitetslærere eller biskopper.

Et smukt eksempel fra Horsens er ærkebiskop Hans Svane (1606-1668), der via en universitetskarriere i østerlandske sprog og teologi blev biskop i Roskilde og senere af kongen blev udnævnt til leder af den danske statskirke. Mange måtte dog nøjes med at blive latinskolelærere eller degne. (Holbergs Per Degn i Erasmus Montanus er et typisk eksempel på en sådan karriere).

En stilling som privatlærer i en fornem familie kunne for øvrigt også føre til en strålende karriere. Horsensdrengen Ove Høegh-Guldberg blev i 1764 efter en universitetskarriere privat informator for kongens halvbroder arveprins Frederik og blev først geheimeråd og siden stiftsamtmand i Århus.